PGS 29

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare

vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

PGS 29 – Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. Deze richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Het is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken.  De richtlijn is ook geschikt voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven. 

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van activiteiten voor de omgevings- en brandveiligheid en veiligheid van werknemers. Bovendien beschrijft het de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding. De richtlijn benoemt de relatie met de wet- en regelgeving en formuleert doelen zo specifiek mogelijk. Dit om risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken. 

Veiligheid & kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit staan bij Gpi Tanks XL voorop. Daarom zijn we in het bezit van VCA-Petrochemie en hebben we kennis van de richtlijnen PGS 29, PGS 30 en PGS 31. Zodoende kunnen we veiligheid garanderen; ook als het gaat om gevaarlijke stoffen.
We werken volgens diverse kwaliteitsnormen waardoor  goede kwaliteit verzekerd is.

Stainless steel tanks on site

Wanneer PGS 29?

PGS 29 is belangrijk wanneer u van plan bent te investeren in een opslagtank voor het opslaan van brandbare vloeistoffen. De richtlijn is bedoeld voor het verkleinen van veiligheidsrisico’s. PGS 29 dient als referentiekader voor  het installeren, gebruiken en inspecteren van installaties met verticale tanks. Een belangrijke richtlijn dus voor zowel  het verlenen van vergunningen door de overheid als bij het ontwerpen van opslagtanks.

Uitzondering voor stoffen

De PGS 29 richtlijn is niet van toepassing op:

  • door druk en/of door koeling vloeibaar gemaakte gassen bijv. propaan en butaan;
  • niet-brandbare vloeistoffen, zoals waterige oplossingen van anorganische stoffen en aërosolen, schuimen;
  • brandbare vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100 ºC die niet verwarmd worden (onverwarmde stoffen van PGS-klasse 4) of die verwarmd worden op- en overgeslagen, mits de temperatuur van de vloeistof ten minste 20 ºC onder het vlampunt blijft.

Wanneer een tank installatie binnen de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen valt, moeten tanks veelal voldoen aan de NEN-EN14015 in combinatie met de Eurocode 3. Gpi is op de hoogte van de toepassing van deze regelgeving. Wij adviseren bij tankbouw voor het verkrijgen van de juiste vergunningen en ondersteunen bovendien tijdens de gesprekken met overheidsinstanties.

Would you like a quote?

Send your enquiry in a few simple steps using our tool